3 MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN ● 3x CACIB FCI

17. – 18. – 19. 2. 2023

MIESTO VÝSTAVY

Výstavisko AGROKOMPLEX, Výstavná 4, 949 01 Nitra, VSTUP: Brána B2. Vnútorné priestory.

Vstup na výstavisko z Akademickej ulice – brána B2 https://goo.gl/maps/yDSeL1HxEYS2
Parkovné: 5,- EUR za osobné auto/deň, VAN: 10,- EUR /deň


PROGRAM

Piatok ● Sobota ● Nedeľa:
7:30 – 13:00      Príjem psov
9:30 – 14:30      Posudzovanie v kruhoch
15:00                  Záverečné súťaže

Zmena programu vyhradená!


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou uznanou FCI, bude prihláška aicky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.
Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa.

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom jedinca, ktorého vystavuje! V prípade, že vystavovateľ nastúpi s nesprávnym číslom do záverečnej súťaže, dosiahnuté výsledky nebudú uvedené vo výsledkovej listine a ani započítané do celoročnej súťaže Slovakia Dog Cup.


ROZHODCOVIA

ZOZNAM ROZHODCOV


PRIHLÁSENIE

www.dogshow.sk

Online štatistiku obsadenia tried nájdete tu: http://dogshow.sk/statistics.php
Na výstave sa budú písať posudky. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.


UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK A VÝSTAVNÉ POPLATKY

 NITRADOG ● CARNIVAL CUP ● 3x CACIB
 za každú výstavu

1. uzávierka
27. 12. 2022

2. uzávierka
10. 01. 2023

3. uzávierka
31. 01. 2023

 za prvého psa

45 EUR

50 EUR

55 EUR

 za každého ďalšieho

43 EUR

48 EUR

53 EUR

 tr. mladší dorast, dorast, čestná a veteránov

30 EUR

35 EUR

40 EUR

 súťaže

20 EUR

25 EUR

30 EUR

Platba len platobnou kartou! Výstavné poplatky je nutné uhradiť do 24 hodín.
Storno prihlášky nie je možné.
Vystavovatelia slovenských národných plemien platia 50% zo sumy výstavného poplatku za psa (netýka sa súťaží). Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov spojených s prípravou výstav. Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky budú vrátené na účet, z ktorého boli uhradené do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku vo výške 10 €.


VÝSTAVNÉ TRIEDY

  • mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
  • dorast 6 – 9 mesiacov
  • mladých 9 – 18 mesiacov
  • stredná 15 – 24 mesiacov
  • otvorená od 15 mesiacov
  • pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)
  • šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
  • veteránov od 8 rokov
  • čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV (priložiť kópiu dokladu)

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný.


TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

BEST JUNIOR OF BREED – najkrajší mladý jedinec, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do výberu nastupujú pes a suka, ktoré získali titul CAJC v triede mladých.
BEST VETERAN OF BREED – najkrajší veterán, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do výberu nastupujú pes a suka, ktoré získali známku Výborný 1 v triede veteránov.
CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením Výborný 1 v triede mladých.
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1.
RES. CAC – môžu získať psy a suky ocenené známkou Výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC.
CACIB FCI – čakateľstvo na medzinárodného šampióna krásy. Do súťaže postupujú psy a suky plemien uznaných FCI, ktoré získali CAC. Pes a suka s mimoriadnymi kvalitami môžu byť navrhnuté na udelenie CACIB.
RES. CACIB FCI – môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením CAC a jedinec s ocenením RES. CAC z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.
BEST OF BREED (BOB) – víťaz plemena, udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali CAJC, CACIB a Výborný 1 v triede veteránov.
BEST OF OPPOSITE SEX (BOS) – najlepší jedinec opačného pohlavia.


SÚŤAŽE

VEĽKÁ NÁRODNÁ CENA
Do súťaže nastupujú BOB slovenských národných plemien: Slovenský čuvač, Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač, Československý vlčiak a Tatranský durič.
NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
Do tejto súťaže môže majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktorí boli na tejto výstave posúdení. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásení len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže.
JUNIOR HANDLING
https://www.juniorhandling.sk


VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes musí mať očkovací preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami.


FCI NEUZNANÉ PLEMENÁ

Na výstavách sa môžu zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie FCI. V rámci záverečných súťaží je pre FCI neuznané plemená vypísaná Súťaž o najkrajšieho jedinca FCI neuznaných plemien (v kruhu, kde budú neuznané plemená posúdené po skončení posudzovania všetkých plemien), do ktorej nastupujú jedince s titulom Víťaz plemena BOB. V záverečnom kruhu sa jedince FCI neuznaných plemien zúčastniť nemôžu. FCI neuznané plemená nemôžu byť navrhnuté na čakateľstvo FCI  CACIB.


KARNEVALOVÝ VEČIEROK

Určite nebude ako v Benátkach...
Nebude ani ako v Riu...
Ale bude prvýkrát náš!

Viac informácií o karnevalovom večierku plnom zábavy nájdete tu.


KOMERČNÉ STÁNKY ● PREDAJCOVIA

Obchodné podmienky:

prenájom plochy:          15 € /deň/m²
registračný poplatok:     40 €

(v cene registračného poplatku je zahrnutý 1 vstup autom do areálu výstaviska počas výstavy, každé ďalšie auto je spoplatnené poplatkom 40 € na všetky výstavné dni)

Objednávky prijímame do: 31.01.2023

V prípade záujmu o elektrickú prípojku je potrebné uviesť túto skutočnosť v objednávke. Cena za elektrickú prípojku je uvedená v objednávke. Objednať plochu na predajný stánok je možné len na všetky 3 dni. Objednať je možné minimálny rozmer stánku 2 × 2 m. V prípade postavenia väčšieho stánku ako bol objednaný a zaplatený, bude udelená sankcia vo výške 100%.

Počet komerčných stánkov sa bude riešiť individuálne po zaslaní objednávky zverejnenej na web stránke výstavy, prijatým záujemcom bude zaslaná faktúra.

Objednávka:

Stiahnite si a vyplňte *.xls súbor OBJEDNÁVKA a zašlite mailom na info@dogshow.sk


PERSONÁL DO KRUHOV

V prípade záujmu o prácu na výstave vo funkcii zapisovateľa/vedúceho kruhu alebo tlmočníka vyplňte prosím tento DOTAZNÍK.


KONTAKT

info@dogshow.sk